Những lời thoại đáng nhớ trong Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt.


Nguồn: Hội những người thích Lam/Khôi (Hotboy nổi loạn, 2011)

Published by

bhdfilmfan

A Blog for BHDfilm' fans

2 thoughts on “Những lời thoại đáng nhớ trong Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s